Ανακοίνωση Πρόσληψης

 Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125/Τ.Α/2003) σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 υπάγεται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 55/98 και η πρόσληψη γίνεται χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 21 του Ν.2190/94.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2.ιε του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/2009).
4.Τις διατάξεις του άρθρου 148 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
5.Τις διατάξεις των άρθρων 170 & 206 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007).
6.Το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
7.Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν.2738/99(ΦΕΚ 180/Τ.Α/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» με το οποίο προστίθεται περιπτ.κ.στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94.
8.Την αριθμ. 61/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς με την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού τριών ατόμων (3) τρίμηνης χρονικής διάρκειας για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Αγιάς.
9.Το γεγονός ότι η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού επιτρέπεται, σύμφωνα με το Ν. 2738/99, τότε μόνο όταν οι συγκεκριμένες πραγματικές ανάγκες διαρκούν όχι περισσότερο από τρεις (3)μήνες.
10.Το γεγονός ότι υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2018 για τον σκοπό αυτό στους ΚΑ 02.70.6041.01 και 02.70.6054.01.
11.Επειδή οι αναφερόμενες στην αριθμ. 61/2018 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αγιάς, προσλήψεις προσωπικού, είναι νόμιμες  καθότι πρόκειται για ανάγκες περιορισμένης χρονικής περιόδου χωρίς την δυνατότητα επαναπρόσληψης μέσα  σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

Ότι ο Δήμος Αγιάς προτίθεται να προσλάβει προσωπικό  ιδιωτικού δικαίου 3μηνης απασχόλησης των παρακάτω ειδικοτήτων:
Α. Ναυαγοσώστες ΔΕ24 -Χρονική διάρκεια: τρεις (3) Μήνες-άτομα: τέσσερα (4)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Τόπος Παροχής Υπηρεσιών Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
105 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δήμος Αγιάς ΔΕ 24 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 3 μήνες 4

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

105 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997)

 

 Αγιά  31/5/2018

 Ο Δήμαρχος Αγιάς

 Αντώνιος Γκουντάρας

 

 

 

 

επιστροφή στην κορυφή