Πρόσκληση σε 15η/27.12.2018 ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2019. (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος - Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Δήμαρχος Αγιάς.
2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
4. Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ».
5. Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.
6. Προϊστάμενοι όλων των Τμημάτων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφείο Τύπου Δήμου Αγιάς.
3. Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ».

επιστροφή στην κορυφή