Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης για τον προσδιορισμό θέσεων ποσοστού 30% των κενωθέντων περιπτέρων

Ο Δήμος  Αγιάς γνωστοποιεί ότι στις 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημαρχείο Αγιάς στην ΔΚ Αγιάς η αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών του άρθρου 1, του Π.Δ 270/81, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 20/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πραγματοποίηση δημόσιας κλήρωσης για τον προσδιορισμό των θέσεων ποσοστού 30% των κενωθέντων και νέων περιπτέρων, οι οποίες καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 165/2017 (ΑΔΑ: 7ΝΖΣΩ6Ι-ΞΞΤ) απόφασης του ΔΣ Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός θέσεων περιπτέρων Δήμου Αγιάς» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τηνυπ΄άριθμ. 31/2018 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:7ΑΟΥΩ6Ι-1ΣΒ), τα οποία στη συνέχεια θα παραχωρηθούν ύστερα από προκήρυξη έναντι καταβολής τέλους, στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 76 του ν. 4257/2014(άτομα με αναπηρία(Α.με.Α), πολύτεκνοι και πολεμιστές  Κύπρου).

Επισημαίνεται ότι το υπόλοιπο 70% των περιπτέρων θα διατεθεί με δημοπρασία.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ

επιστροφή στην κορυφή