Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε 17η Τακτική Συνεδρίαση

Θέματα ημερήσιας διάταξης
Αριθμός θέματος
Τίτλος Θέματος
1ο.
Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011
2ο.
Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2011
3ο.
Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή ραμπών Τ.Κ. Ποταμιάς», προϋπολογισμού 7.200,00€
4ο.
Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Ευρυμενών» , προϋπολογισμού 7.200,00€
5ο.
Διάφορα.
«Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος».
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

επιστροφή στην κορυφή