Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2016 11:02

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΔΟΙ 2016 με ΑΔΑΜ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Ο Δήμαρχος Αγιάς


Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο»

2. Την Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.∆/τος 2396/53»

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11Α΄/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ».

4. Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

6. Τον Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)

7. Τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και λοιπές διατάξεις» 

8. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

9. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων»

10. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α΄) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

12. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.»

13. Την με αριθμό 09/2016 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς

14. Την υπ’ αριθμ. 58/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκαν οι σχετικές πιστώσεις

15. Την με αριθμό 70/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι διενέργειας  του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

16. Ως και των άλλων συναφών νόμων και εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή και ισχύουν ως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού  

Διακηρύσσει

Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης που θα δίνεται για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων επί της ενδεικτικής τιμής του τιμολογίου της υπηρεσίας.

Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

dimos-agias-politiki-prostasia-2020

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ