Τρίτη, 10 Μάιος 2016 09:29

Διακήρυξη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) »
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Ο Δήμαρχος Αγιάς
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο»
2. Την Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11Α΄/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ».
4. Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
6. Τον Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
7. Τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και λοιπές διατάξεις»
8. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
9. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων»
10. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α΄) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
12. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α'/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.»
13. Την με αριθμό 05/2016 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς
14. Την υπ' αριθμ. 30/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκαν οι σχετικές πιστώσεις
15. Την με αριθμό 50/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ)»
16. Το υπ' αριθμ. 3553/21.04.2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμώνκαι αξιολόγησης αποτελεσμάτων
17. Την 68/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί « Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού «Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ)».
18. Ως και των άλλων συναφών νόμων και εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή και ισχύουν ως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
 
Διακηρύσσει
 
 
Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης που θα δίνεται ως εξής:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Greek English

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

ban-politiki-prostasia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

(C) 2011 Δήμος Αγιάς