Παρασκευή, 27 Δεκέμβριος 2019 11:09

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ»

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 9.367,00€ (πλέον ΦΠΑ. 24%:  2.248,08€), οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε έντεκα χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε ευρώ και οκτώ λεπτά 11.615,08€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 02.63.7131.04 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ» του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αγιάς.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: ΩΥ4Δ465ΧΘ7-Α17).
Η εν λόγω προμήθεια αφορά την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ», (Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE100 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. Συνολικού μήκους 1.900μ) για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας του Δήμου Αγιάς.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ΄ αριθμ. 40/2019 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών στο Τεύχος Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, που αποτελούν έγγραφα της σύμβασης και αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα αφορά το σύνολο, των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτές προσδιορίζονται παραπάνω και με βάση την με αριθμό 40/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται για τα οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος, επί ποινή απαραδέκτου.

Δεν γίνονται δεκτές - με ποινή αποκλεισμού - εναλλακτικές προσφορές.

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.    Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3.    Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα Μεταξοχωρίου του Δήμου Αγιάς (στα γραφεία όπου στεγάζεται το τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δ. Αγιάς), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 22η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 11:00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής : www.dimosagias.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική Διεύθυνση: Τέως Κοινοτικό Κατάστημα Μεταξοχωρίου Αγιάς, Τ.Κ.: 40003, Τηλέφωνο:2494024513 FAX: 2494022351, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αρμόδιος Υπάλληλος: Παπακώστας Δημήτριος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Ο  Δήμαρχος Αγιάς


Αντώνης Ν. Γκουντάρας

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

dimos-agias-politiki-prostasia-2020

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ