Πέμπτη, 03 Ιανουάριος 2013 14:05

Διακήρυξη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την «Τεχνική βοήθεια – Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση της πράξης: “Ανάπλαση Παραλιών Δήμου Αγιάς”»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την επιλογή αναδόχου, με απευθείας ανάθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την «Τεχνική βοήθεια – Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση της πράξης: "Ανάπλαση Παραλιών Δήμου Αγιάς"». Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει προϋπολογισμό 20.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007- 2013, άξονας προτεραιότητας 1 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» του Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΠΤΑ (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) και ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. Στον προϋπολογισμό έτους 2012 του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση 20.200,00 ΕΥΡΩ με Κ.Α. 02.30.6142.13.

Η επιστημονική ομάδα του διαγωνιζομένου θα πρέπει να αποτελείται κατ΄ ελάχιστο από: ένα (1) Αρχιτέκτων Μηχανικό, ένα (1) Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, ένα (1) Τοπογράφο Μηχανικό, ένα (1) Γεωπόνο οι οποίοι θα έχουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία ο καθένας και θα συνεργάζονται με αυτοτελές γραφείο ή εταιρεία ή σύμπραξη (ένωση) γραφείων ή εταιρειών ή θα έχουν σύμπραξη ιδιωτών επιστημόνων. Θα συνεκτιμηθεί επίσης η γνώση της τοπικής αγοράς και η συνεργασία με εμπειρογνώμονες που να καλύπτουν τον χώρο της Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το γραφείο, εταιρεία, ένωση εταιριών, σύμπραξη ιδιωτών πρέπει να έχει διαχειριστεί τουλάχιστον (1) αντίστοιχο συμβουλευτικό έργο την τελευταία πενταετία.

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξη (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία του Δήμου Αγιάς, Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, μέχρι την Δευτέρα 21/01/2013, και ώρα 14:30μ.μ.
Πληροφορίες διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, τηλ. 24943-501113 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Αγιάς
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

Greek English

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

ban-politiki-prostasia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ